บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
แผนผังเว็บไซต์ร่วมงานกับเราสำหรับบุคลากร  
Princess Foods Co.,Ltd
Princess Foods Co.,Ltd
สารจากคณะกรรมการบริษัท
วิสัยทัศน์
ประวัติองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการบริษัท
ธุรกิจของบริษัท
การวิจัยและพัฒนา
การประกันคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : เกี่ยวกับพีซีเอฟ : ประวัติองค์กร
ประวัติการดำเนินงานและพัฒนาการของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญที่กล่าวถึงในส่วนนี้ เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และเป็นเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ โดยสรุป
พ.ศ.2540 จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ในนาม "บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด" เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่พันธุ์พื้นเมืองแปรรูปแช่แข็ง ไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ.2542 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 60.5 ล้านบาท
เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารแช่แข็งที่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
พ.ศ.2543 เริ่มเปิดดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์ผักแปรรูปแช่แข็ง
พ.ศ.2545 เริ่มเปิดดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปแช่แข็ง
พ.ศ.2546 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ GMP และ HACCP จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) , ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ GMP จากกระทรวงสาธารณสุข, ได้รับการรับรอง ให้เป็นโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ปีกปรุงสุกเพื่อการส่งออก(EST) จากกรมปศุสัตว์ และเริ่มเปิดดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคแช่แข็ง โดยมีส่วนผสมจากเนื้อไก่
พ.ศ.2547 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ HACCP ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ปรุงสุก จากกรมปศุสัตว์, ได้รับการรับรองให้เป็นโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์กีบปรุงสุกเพื่อการส่งออก(EST) จากกรมปศุสัตว์ และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ HACCP ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูปรุงสุก จากกรมปศุสัตว์
พ.ศ.2548 ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2546 จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และได้รับการรับรองให้เป็นผู้ส่งผลิตภัณฑ์เนื้อหมูและเนื้อไก่ปรุงสุกส่งเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ จากกระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้ (MAFF) ของประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ.2549 ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GMP HACCP และ ISO 9001 : 2000 จาก SGS, ได้รับรางวัลสถานประการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ จากนายกรัฐมนตรี ปีที่ 1 และได้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก 999 โรงงานหน้าอยู่ เฉลิมพระเกียรติฉลองครบรอบครองราชย์ 60 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พ.ศ.2550 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ GMP จากกรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ จากนายกรัฐมนตรี ปีที่ 2
พ.ศ.2551 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 14001:2004, มอก.18001:2542, OHSAS 18001:2007 จาก SGS, ได้รับรางวัลสถานประการดีเด่นด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ จากนายกรัฐมนตรี ปีที่ 3 และได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้าน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปีที่ 1
Princess Foods Co.,Ltd - Thailand Frozen Foods, Thailand Frozen Vegetables,Thailand Frozen Fruits, Thailand Sweet Foods, Thailand Desserts, Thailand Frozen Food, Thailand Frozen Vegetable,Thailand Frozen Fruit, Thailand Sweet Food, Thailand Dessert, Thailand Cooking
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   สินค้าและผลิตภัณฑ์   |   มาตรฐานสากล   |   เมนูพิเศษ   |   เยี่ยมชมบริษัท   |   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   |   ถาม-ตอบ   |   ติดต่อเรา
Facebook Password Hack
(c) 2551 บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด