บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
แผนผังเว็บไซต์ร่วมงานกับเราสำหรับบุคลากร  
Princess Foods Co.,Ltd
Princess Foods Co.,Ltd
สารจากคณะกรรมการบริษัท
วิสัยทัศน์
ประวัติองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการบริษัท
ธุรกิจของบริษัท
การวิจัยและพัฒนา
การประกันคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : เกี่ยวกับพีซีเอฟ : การประกันคุณภาพ
บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการประกันคุณภาพโดยสินค้าที่ทำการผลิตจะต้องได้มาตรฐาน สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยต่อการบริโภค
ระบบประกันคุณภาพ เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ได้มาซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สม่ำเสมอและมีความปลอดภัยต่อการบริโภค บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด จึงถือเป็นภารกิจที่สำคัญด้านหนึ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและกำหนดให้มีการทวนสอบ ติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบยังคงมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
ระบบประกันคุณภาพของบริษัท เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืช พื้นที่เพาะปลูก เกษตรกร วัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้ส่งมอบ กระบวนการผลิต และการขนส่ง จนถึงมือลูกค้า
การประกันคุณภาพ
ระบบมาตรฐานบ่งบอกถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการความเชื่อมั่นในอาหารที่จะบริโภคว่ามีความสะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพที่ดี โดยให้ความสำคัญตั้งแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตต่างๆ ตลอดจนถึงมาตรฐานในขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด จึงได้จัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วยหลักเกณฑ์ของมาตรฐานขั้นตอนการผลิตอาหารที่ดี "GMP" (Good Manufacturing Practices) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม หรือ "HACCP" (Hazard Analysis and Critical Control Point) และ ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2008) โดยระบบดังกล่าวทั้งหมดนี้จะมีการตรวจทวนสอบประสิทธิภาพของระบบจาก Certify Body ทุกๆ 6 เดือน
นอกจากนี้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต บริษัทได้จัดให้มีมาตรฐานการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตอย่างเข้มงวดด้วยทีมปฏิบัติงานที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร พร้อมทั้งจัดให้มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบ และวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์ และด้านเคมีของผลิตภัฒฑ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ทั้งหมดนี้คือหลักประกันที่จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและปลอดภัยต่อการบริโภคอย่างแน่นอน
Princess Foods Co.,Ltd - Thailand Frozen Foods, Thailand Frozen Vegetables,Thailand Frozen Fruits, Thailand Sweet Foods, Thailand Desserts, Thailand Frozen Food, Thailand Frozen Vegetable,Thailand Frozen Fruit, Thailand Sweet Food, Thailand Dessert, Thailand Cooking
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   สินค้าและผลิตภัณฑ์   |   มาตรฐานสากล   |   เมนูพิเศษ   |   เยี่ยมชมบริษัท   |   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   |   ถาม-ตอบ   |   ติดต่อเรา
Facebook Password Hack
(c) 2551 บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด