บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
แผนผังเว็บไซต์ร่วมงานกับเราสำหรับบุคลากร  
Princess Foods Co.,Ltd
สารจากคณะกรรมการบริษัท
วิสัยทัศน์
ประวัติองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการบริษัท
ธุรกิจของบริษัท
การวิจัยและพัฒนา
การประกันคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : เกี่ยวกับพีซีเอฟ : วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
เป็นผู้ผลิตอาหารที่มุ่งเน้น Productivity เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและการเติบโตทางธุรกิจ

นโยบาย
มุ่งมั่นและพัฒนาอาหารแช่เข็ง เพื่อคุณภาพและความปลอดภัย ที่ลูกค้าพึงพอใจ
บนพื้นฐานการทำงานอย่างเป็นสุข โดยตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานสากล

พันธกิจ
  • พันธกิจที่ 1 ด้านคุณภาพสินค้า : ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อการบริโภค
  • พันธกิจที่ 2 ด้านลูกค้า : ตระหนักและให้ความสำคัญกับลูกค้า
  • พันธกิจที่ 3 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ : ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • พันธกิจที่ 4 ด้านมาตรฐานการทำงาน : ยกระดับการดำเนินงานให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • พันธกิจที่ 5 ด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน : ควบคุมผลกระทบด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
  • พันธกิจที่ 6 ด้านบุคลากร : ส่งเสริมการสร้างองค์กรแห่งความสุข
  • พันธกิจที่ 7 ด้านชุมชนและสังคม : สนับสนุนงานชุมชนและสังคม

Princess Foods Co.,Ltd - Thailand Frozen Foods, Thailand Frozen Vegetables,Thailand Frozen Fruits, Thailand Sweet Foods, Thailand Desserts, Thailand Frozen Food, Thailand Frozen Vegetable,Thailand Frozen Fruit, Thailand Sweet Food, Thailand Dessert, Thailand Cooking
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   สินค้าและผลิตภัณฑ์   |   มาตรฐานสากล   |   เมนูพิเศษ   |   เยี่ยมชมบริษัท   |   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   |   ถาม-ตอบ   |   ติดต่อเรา
Facebook Password Hack
(c) 2551 บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด