บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
แผนผังเว็บไซต์ร่วมงานกับเราสำหรับบุคลากร  
Princess Foods Co.,Ltd
Princess Foods Co.,Ltd
สารจากคณะกรรมการบริษัท
วิสัยทัศน์
ประวัติองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการบริษัท
ธุรกิจของบริษัท
การวิจัยและพัฒนา
การประกันคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : เกี่ยวกับพีซีเอฟ : ธุรกิจของบริษัท
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด  เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยใช้วัตถุดิบพืชผัก,ผลไม้ และเนื้อสัตว์จากเกษตรกรภายในประเทศ เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2540 ด้วยการเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่พื้นเมืองปลอดสารแช่แข็ง ไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น และเริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารแช่แข็งแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ.2542 เปิดดำเนินการผลิตครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2543 ปัจจุบันมีมูลค่าหุ้น 60.5 ล้านบาท
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการผลิต และการจัดการ
ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็น “ผู้ผลิตอาหารที่มีคุณภาพดีที่สุด” (The Best Quality of Foods Manufacturing) บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพดี มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัยและปลอดภัยต่อการบริโภค ด้วยการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีจากเกษตรกรภายในประเทศไทย
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรภายในประเทศให้เป็น “เกษตรกรมืออาชีพ” ประสพความสำเร็จในการเพาะปลูก โดยให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการจัดเตรียมพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม คัดเลือกสายพันธ์พืชที่ดี อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและพัฒนาให้เกิดทักษะความชำนาญ นอกจากนั้นบริษัทยังมุ่งพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถรักษาคุณภาพ ความสด อร่อย และทรงคุณค่าทางโภชนาการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้นโยบายการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการวิจัยและพัฒนา ในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน มีความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากล
การผลิตของบริษัทฯ สามารถจัดแบ่งตามกลุ่มของผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ
ผลิตภัณฑ์ผักแปรรูปแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ผักแปรรูปแช่แข็งจะใช้วัตถุดิบที่มีการส่งเสริมเกษตรกรเพาะปลูกบริเวณเขตพื้นที่ที่มีสภาพอากาศเหมาะสมในภาคเหนือของประเทศไทย โดยจะทำให้ได้พืชผักที่มีคุณภาพและรสชาติดี   รายละเอียด...
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปแช่แข็งจะใช้ผลไม้สายพันธุ์ภายในประเทศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น และมีรสชาติดี ด้วยการสนับสนุนให้เกษตรกรมีการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาการเพาะปลูกอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นอันตรายด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP
รายละเอียด...
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคแช่แข็ง วัตถุดิบที่ใช้ครอบคลุมตั้งแต่ เนื้อไก่ เนื้อหมู และเครื่องปรุงส่วนผสมต่างๆ ที่ผลิตภายในประเทศ จะผ่านกระบวนการคัดสรรที่มุ่งเน้นความสด สะอาด ปลอดภัย รสชาติดี และสามารถทวนสอบย้อนกลับได้ทุก ๆ รายการ
รายละเอียด...


Princess Foods Co.,Ltd - Thailand Frozen Foods, Thailand Frozen Vegetables,Thailand Frozen Fruits, Thailand Sweet Foods, Thailand Desserts, Thailand Frozen Food, Thailand Frozen Vegetable,Thailand Frozen Fruit, Thailand Sweet Food, Thailand Dessert, Thailand Cooking
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   สินค้าและผลิตภัณฑ์   |   มาตรฐานสากล   |   เมนูพิเศษ   |   เยี่ยมชมบริษัท   |   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   |   ถาม-ตอบ   |   ติดต่อเรา
Facebook Password Hack
(c) 2551 บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด