บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
แผนผังเว็บไซต์ร่วมงานกับเราสำหรับบุคลากร  
Princess Foods Co.,Ltd
เกี่ยวกับพีซีเอฟ เกี่ยวกับพีซีเอฟ
Princess Foods Co.,Ltd
สารจากคณะกรรมการบริษัท
วิสัยทัศน์
ประวัติองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการบริษัท
ธุรกิจของบริษัท
การวิจัยและพัฒนา
การประกันคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : เกี่ยวกับเรา
ภาพรวมของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด เป็นผู้ผลิต ส่งออกผัก ผลไม้ และอาหารแช่แข็ง เปิดดำเนินการผลิตเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2543 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ปัจจุบันมีบุคลากรจำนวน 527 คน เกษตรกรร่วมโครงการมากกว่า 500 ครอบครัวต่อปี
ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็น "ผู้ผลิตอาหารที่มีคุณภาพดีที่สุด" (The Best Quality of Foods Manufacturing) บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพดี มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัยและปลอดภัยต่อการบริโภค ด้วยการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีจากเกษตรกรภายในประเทศไทย
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรภายในประเทศให้เป็น "เกษตรกรมืออาชีพ" ประสพความสำเร็จในการเพาะปลูก โดยให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการจัดเตรียมพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม คัดเลือกสายพันธ์พืชที่ดี อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและพัฒนาให้เกิดทักษะความชำนาญ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถรักษาคุณภาพ ความสด อร่อย และทรงคุณค่าทางโภชนาการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้นโยบายการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการวิจัยและพัฒนา ในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน มีความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากล
การวิจัยและพัฒนาของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และทุ่มเท กับการวิจัยและพัฒนาในทุกๆ ขั้นตอนการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก จนกระทั่งได้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
การควบคุมคุณภาพของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องของ "คุณภาพสินค้า" ที่จะต้องให้ได้มาตรฐาน สะอาด ถูกสุขอนามัย และปลอดภัยต่อการบริโภค ด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP, HACCP และ ISO 9001:2000 โดยจัดให้มีการทวนสอบติดตามกระบวนการปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ข่าวสารของบริษัทพีซีเอฟ   ข่าวสารทั้งหมด
อยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับปรุง...
Princess Foods Co.,Ltd - Thailand Frozen Foods, Thailand Frozen Vegetables,Thailand Frozen Fruits, Thailand Sweet Foods, Thailand Desserts, Thailand Frozen Food, Thailand Frozen Vegetable,Thailand Frozen Fruit, Thailand Sweet Food, Thailand Dessert, Thailand Cooking
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   สินค้าและผลิตภัณฑ์   |   มาตรฐานสากล   |   เมนูพิเศษ   |   เยี่ยมชมบริษัท   |   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   |   ถาม-ตอบ   |   ติดต่อเรา
Facebook Password Hack
(c) 2551 บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด