บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
แผนผังเว็บไซต์ร่วมงานกับเราสำหรับบุคลากร  
Princess Foods Co.,Ltd
Princess Foods Co.,Ltd
สารจากคณะกรรมการบริษัท
วิสัยทัศน์
ประวัติองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการบริษัท
ธุรกิจของบริษัท
การวิจัยและพัฒนา
การประกันคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : เกี่ยวกับพีซีเอฟ : สารจากประธานกรรมการบริษัท  
ปี 2551 ที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจมีอุปสรรคและปัจจัยที่ท้าทายมากมาย เนื่องจากเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะถดถอย และต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน และตลาดคู่ค้าหลักได้แก่ประเทศญี่ปุ่นมีการกำหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยของการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้าในระดับที่มีความเข้มงวดสูง รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาก แม้การดำเนินงานจะมีความยากลำบากมากขึ้น แต่ผลประกอบการในปี 2551 ของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รายได้การขายและผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2550 เป็นผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมต้นทุนที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาและยังสามารถขยายตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มได้มากยิ่งขึ้น ทำให้ผลการดำเนินงานในอนาคตจะเติบโตมากกว่าปัจจุบัน
บริษัทฯ ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ทันต่อสถานการณ์ และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว ด้วยการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อมุ่งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านต่างๆ อย่างชัดเจน และกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือในการนำกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ในนามคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอยืนยันที่จะพัฒนาองค์กรแห่งนี้ให้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับเรื่องสุขอนามัย และความปลอดภัย ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่านอกจากนั้นบริษัทฯ มุ่งเน้นให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และการเจริญเติบโตของบริษัทฯ จะต้องเติบโตร่วมกันไปกับคู่ค้าของบริษัทฯ โดยบุคลากรทุก ๆ คนในองค์กรของเราจะต้องเอาใจใส่ในสังคมรอบด้าน เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน สามารถดำเนินการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการบริโภค ให้กับลูกค้าได้ตลอดไป
นางสาวนิรมล   พลพิพัฒนพงศ์
ในนามของคณะกรรมการบริษัท
Princess Foods Co.,Ltd - Thailand Frozen Foods, Thailand Frozen Vegetables,Thailand Frozen Fruits, Thailand Sweet Foods, Thailand Desserts, Thailand Frozen Food, Thailand Frozen Vegetable,Thailand Frozen Fruit, Thailand Sweet Food, Thailand Dessert, Thailand Cooking
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   สินค้าและผลิตภัณฑ์   |   มาตรฐานสากล   |   เมนูพิเศษ   |   เยี่ยมชมบริษัท   |   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   |   ถาม-ตอบ   |   ติดต่อเรา
Facebook Password Hack
(c) 2551 บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด