บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
แผนผังเว็บไซต์ร่วมงานกับเราสำหรับบุคลากร  
Princess Foods Co.,Ltd
Princess Foods Co.,Ltd
สารจากคณะกรรมการบริษัท
วิสัยทัศน์
ประวัติองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการบริษัท
ธุรกิจของบริษัท
การวิจัยและพัฒนา
การประกันคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : เกี่ยวกับพีซีเอฟ : คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวนิรมล   พลพิพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์   พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการ
3. นายกีรติ   พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการ
4. นายจำนงค์   วุฒิสมบูรณ์ กรรมการ
5. นายยานะเซะ   ซูโซ กรรมการ
6. นายโทโมกิ   ซาคาตะ กรรมการ
7. นางสาวอรุณี   วิเศษจินดาวัฒน์ กรรมการ
 
Princess Foods Co.,Ltd - Thailand Frozen Foods, Thailand Frozen Vegetables,Thailand Frozen Fruits, Thailand Sweet Foods, Thailand Desserts, Thailand Frozen Food, Thailand Frozen Vegetable,Thailand Frozen Fruit, Thailand Sweet Food, Thailand Dessert, Thailand Cooking
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   สินค้าและผลิตภัณฑ์   |   มาตรฐานสากล   |   เมนูพิเศษ   |   เยี่ยมชมบริษัท   |   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   |   ถาม-ตอบ   |   ติดต่อเรา
Facebook Password Hack
(c) 2551 บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด