บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
แผนผังเว็บไซต์ร่วมงานกับเราสำหรับบุคลากร  
Princess Foods Co.,Ltd
Princess Foods Co.,Ltd
สารจากคณะกรรมการบริษัท
วิสัยทัศน์
ประวัติองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการบริษัท
ธุรกิจของบริษัท
การวิจัยและพัฒนา
การประกันคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : เกี่ยวกับพีซีเอฟ : คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 6 กันยายน 2565 คณะกรรมการของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวนิรมล   พลพิพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์   พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการ
3. นายกีรติ   พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการ
4. นายพงศ์วิชญ์   วุฒิสมบูรณ์ กรรมการ
5. นายยานะเซะ   ซูโซ กรรมการ
6. นางสาวอรุณี   วิเศษจินดาวัฒน์ กรรมการ
 
Princess Foods Co.,Ltd - Thailand Frozen Foods, Thailand Frozen Vegetables,Thailand Frozen Fruits, Thailand Sweet Foods, Thailand Desserts, Thailand Frozen Food, Thailand Frozen Vegetable,Thailand Frozen Fruit, Thailand Sweet Food, Thailand Dessert, Thailand Cooking
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   สินค้าและผลิตภัณฑ์   |   มาตรฐานสากล   |   เมนูพิเศษ   |   เยี่ยมชมบริษัท   |   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   |   ถาม-ตอบ   |   ติดต่อเรา
Facebook Password Hack
(c) 2551 บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด