หน้าหลัก | ติดต่อเรา
การจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในสถานประกอบการ


การจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ตระหนักดีว่าการประกอบอุตสาหกรรมจะต้องมีการใช้วัตถุดิบ ใช้น้ำ และใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ ซึ่งจะทำให้มีวัตถุดิบเสีย น้ำเสีย อากาศเสีย และของเสียเกิดขึ้น จากกระบวนการผลิต หรือจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ หากไม่มีระบบการกำจัดบำบัดและการป้องกันที่ดี ก็จะมีอันตรายและสร้างผลกระทบสู่สิ่งแวดล้อมได้ บริษัทจึงไม่เพียงแต่จะมุ่งที่ผลสำเร็จในด้านการผลิตแต่เพียงอย่างเดียว ยังได้มีการกำหนดนโยบายในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน และการช่วยเหลือร่วมมือกับชุมชนอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะมีเกิดขึ้นได้

บริษัทฯ จึงได้นำระบบ ISO 14001 มอก.18001 OHSAS 18001 และหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้วยความสมัครใจโดยไม่ได้เป็นเพียงการดำเนินการป้องกันหรือปฏิบัติตามกฏหมายเท่านั้น แต่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการป้องกันปัญหาตลอดเวลาของการดำเนินงานจะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตราย และสร้างผลกระทบสู่สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้เป็นภาระกิจหลักส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

 1. ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน และแรงงาน อย่างเคร่งครัด
 2. ปรับปรุงและป้องกันอันตราย จากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และอันตรายที่มีความเสี่ยงในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
 3. ป้องกันการระบายน้ำทิ้ง และการระบายอากาศ ที่ไมได้คุณภาพตามกฏหมายออกสู่สิ่งแวดล้อม
 4. ลดการเกิดของเสียและสิ่งปฏิกูล โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่การจัดหา การซื้อและการนำมาใช้
 5. สนับสนุนให้พนักงานทุกคน มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากร และพลังงาน เพื่อการดำเนินงานอย่างคุ้มค่า โดยลดความสูญเสียและการใช้ที่สิ้นเปลือง มุ่งเน้นให้มีการใช้ซ้ำและมีการแปรสภาพกลับมาใช้ใหม่
 6. พัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานแรงงาน ให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
 7. สนับสนุน การจัดสรรบุคคลากร งบประมาณ การฝึกอบรม และทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นให้เพียงพอ

บริษัท ได้กำหนดประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดังนี้

 • น้ำทิ้ง และอากาศที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด 100%
 • ปริมาณของเสียที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ไม่เกิน 3% ของยอดผลิต
 • ลดปริมาณการใช้น้ำส่วนที่สูญเสียและสิ้นเปลือง อย่างน้อย 5% ต่อปี
 • อันตรายจากการทำงานถึงระดับหยุดงานเกิน 3 วัน ต้องไม่มี
 • ทุกพื้นที่ปฏิบัติงานต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 5ส มากกว่า 80%

บริษัท มุ่งเน้นให้ทุกขั้นตอนการทำงานคำนึงถึงความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด โดยพยายามปรับปรุงและพัฒนาสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงานทุกๆ คน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกสบายและมีความสุข

ด้านชุมชนและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้มุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ด้วยการให้ความร่วมมือกับชุมชน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น องค์กรของรัฐ สถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจของบริษัทในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาการศึกษาและพัฒนาสังคม ด้วยการร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำ การบริจาคหนังสือและอุปกรณ์การเรียน การพาคณะชุมชนศึกษาดูงานด้านการกำจัดและใช้ประโยชน์จากของเสียชุมชน และการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น