กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ แรงงานสัมพันธ์
โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม
อาหารพร้อมบริโภค
ผักแปรรูป
ผลไม้แปรรูป
Productivity Facilitator
ร่วมงานกับพีซีเอฟ