มาตรฐานสากล มาตรฐานสากล
Princess Foods Co.,Ltd
Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 16

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 26

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 36

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 46

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 56

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 66

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 76

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 86

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 96

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 106
GAP
GMP
HACCP
EST
MAFF
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
TIS 18001:1999
TLS 8001:2003
ดาวน์โหลด
Adobe Reader
ดาวน์โหลด Adobe Reader
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : มาตรฐานสากล : ISO 14001:2004 (Environmental Management System : EMS)
ISO 14001:2004 (Environmental Management System : EMS) ISO 14001:2004 (Environmental Management System : EMS)
เป็นมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทำให้องค์กรมีความมั่นใจในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ไม่ก่อมลภาวะที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทำให้มีการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน ให้เกิดความร่วมมือในการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
แสดงใบรับรอง : ใบรับรองประเภทรูปภาพ
(NAC)
ใบรับรองประเภทรูปภาพ
(UKAS)
ใบรับรองประเภท pdf