มาตรฐานสากล มาตรฐานสากล
Princess Foods Co.,Ltd
Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 19

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 29

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 39

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 49

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 59

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 69

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 79

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 89

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 99

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 109
GHPs
HACCP
EST
MAFF
FSSC22000 Ver.5.1
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
TLS 8001:2020
ISO/IEC17025
ดาวน์โหลดโปรแกรม
Adobe Reader
ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : มาตรฐานสากล
ดาวน์โหลด
Adobe Reader
ดาวน์โหลด Adobe Reader
GHPs (Good Hygiene Practices) GHPs (Good Hygiene Practices)
คือ การปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี ซึ่งเป็นมาตรการและเงื่อนไขพื้นฐานที่ประยุกต์ใช้ในขั้นตอนใดๆ ตลอดห่วงโซ่อาหาร เพื่อส่งมอบอาหารที่ปลอดภัยและเหมาะสม เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัย ทางอาหารที่ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
แสดงใบรับรอง : ใบรับรองประเภทรูปภาพ ใบรับรองประเภท pdf
 
HACCP HACCP
คือ การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเป็นระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร
แสดงใบรับรอง : ใบรับรองประเภทรูปภาพ ใบรับรองประเภท pdf
 
กรมปศุสัตว์ Department of Livestock Development การรับรองจากกรมปศุสัตว์ (EST)
แสดงใบรับรอง : ใบรับรองประเภท pdf
 
MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) การรับรองจากกระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้ ของประเทศญี่ปุ่น (MAFF)
แสดงใบรับรอง : ใบรับรองประเภทรูปภาพ ใบรับรองประเภท pdf
 
ISO 9001:2015 (Quality Management System : QMS) ISO 9001:2015 (Quality Management System : QMS)
ระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพในองค์กร
แสดงใบรับรอง : ใบรับรองประเภทรูปภาพ ใบรับรองประเภท pdf
 
ISO 14001:2015 (Environmental Management System : EMS) ISO 14001:2015 (Environmental Management System : EMS)
เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
แสดงใบรับรอง : ใบรับรองประเภทรูปภาพ
(NAC)
ใบรับรองประเภทรูปภาพ
(UKAS)
ใบรับรองประเภท pdf
 
ISO 45001:2018 (Occupational Health and Safety Management System) ISO 45001:2018 (Occupational Health and Safety Management System)
เป็นมาตรฐานสากลที่ให้ข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้วยจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีแก่ลูกจ้างและบุคลากรอื่น ๆ
แสดงใบรับรอง : ใบรับรองประเภทรูปภาพ ใบรับรองประเภท pdf
 
TLS 8001:2020 TLS 8001:2020
ระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย
 
ISO/IEC17025 ISO/IEC17025
เป็นมาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างถึงความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ ถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล
แสดงใบรับรอง : ใบรับรองประเภทรูปภาพ ใบรับรองประเภท pdf
ดาวน์โหลด
Adobe Reader
ดาวน์โหลด Adobe Reader
ข่าวสารของบริษัทพีซีเอฟ   ข่าวสารทั้งหมด
นายก องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงงานฯ 27/07/09
ชุมชนบริเวณรอบโรงงานฯ เข้าศึกษาดูงาน โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 24/07/09
โรงงานฯ เข้าตรวจเยี่ยมชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 7 ครัวเรือน 13,16/03/09
นายอำเภอแม่ริม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงงานฯ 04/02/09