Princess Foods Co.,Ltd
Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 16

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 16

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 26

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 36

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 46

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 56

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 56

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 56

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 71

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 84

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 94

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 94

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 94

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 108

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 108

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 108

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 108

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 141

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 158
สารจากคณะกรรมการบริษัท
วิสัยทัศน์
ประวัติองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการบริษัท
ธุรกิจของบริษัท
การวิจัยและพัฒนา
การประกันคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : เกี่ยวกับพีซีเอฟ : ความปลอดภัย อาชีวอนามัย : คณะกรรมการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
คณะกรรมการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
เพื่อให้การบริหารงานทางด้านความปลอดภัยได้รับความร่วมมือและมีประสิทธิภาพ ทางองค์กรจึงจัดให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยมีหน้าที่ปฏิบัติดังนี้
(1) พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งความปลอดภัยภายนอกงาน
     เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหต ุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย การเกิดเหตุเดือดร้อน รำคาญ
     อันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เสนอต่อนายจ้าง
(2) รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความ
     ปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยใน
     การทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถาน
     ประกอบกิจการ
(3) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
(4) พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยใน
     การทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
(5) สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้น
     ในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
(6) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผน
     การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร
     นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอต่อนายจ้าง
(7) วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคน ทุกระดับต้องปฏิบัติ
(8) ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง
(9) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของ
     คณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอปัญหาต่อนายจ้าง
(10) ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
(11) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย