Princess Foods Co.,Ltd
Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 16

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 16

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 26

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 36

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 46

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 56

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 56

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 56

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 71

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 84

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 94

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 94

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 94

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 108

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 108

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 108

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 108

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 141

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 158
สารจากคณะกรรมการบริษัท
วิสัยทัศน์
ประวัติองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการบริษัท
ธุรกิจของบริษัท
การวิจัยและพัฒนา
การประกันคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : เกี่ยวกับพีซีเอฟ : สารจากคณะกรรมการบริษัท : ผลการดำเนินงาน
ปี 2551 ที่ผ่านมา สถานการณ์การปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นอันตรายต่อการบริโภคเกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆหลายครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตและเจ็บป่วยหลายรายมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเป็นอย่างมากทำให้ในบางเดือนมีการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือให้ชะลอการส่งออกไว้ก่อน ผลกระทบด้านค่าพลังงานเชื้อเพลิงในไตรมาสที่หนึ่งและสองที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ปัจจัยการผลิตมีต้นทุนที่สูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยากต่อการควบคุม ผลกระทบด้านสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่งของปีถึงไตรมาสที่สามทำให้ราคาขายสูงขึ้นและขายสินค้าได้ยาก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้มีผลทำให้ปริมาณการผลิตและส่งออกของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ในปี 2551 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงร้อยละ 9.82 น้อยกว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้
การพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานในการดำเนินงาน บริษัทฯ
ได้ให้ความสำคัญอย่างมากและมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหลายๆ โครงการ โดยในปี 2551 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นได้แก่ มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 มาตรฐานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มอก.18001:1999 และมาตรฐานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน OHSAS 18001:2007 จากการจัดทำระบบมาตรฐานต่างๆ ทำให้สามารถลดความสูญเสียในจากการดำเนินงาน ลดการใช้ทรัพยากร และลดต้นทุนพลังงานลงได้อย่างน่าพอใจ
การวิจัยและพัฒนานับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯได้แสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและแหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาให้กระบวนการในการทำงานมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และลดความซ้ำซ้อน โดยในปี 2551 มีโครงการด้านพัฒนาการเพาะปลูกพืชร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเศษวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ร่วมกับ SIPA ซึ่งจากการดำเนินโครงการทั้งหมดทำให้บริษัทฯ มีข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำเอาเศษวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตมาใช้ประโยชน์ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย
    รางวัลที่ได้รับจากการดำเนินงาน ในปี 2551 มีจำนวน 3 รางวัล ดังนี้
  1. ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับชาติจากนายกรัฐมนตรีติดต่อกันเป็นปีที่สาม
  2. ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ จากนายกรัฐมนตรีเป็นปีที่หนึ่ง
  3. รางวัลโครงการเดือนแห่งการลดการประสบอันตรายจากการทำงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  4. รางวัลดังกล่าวข้างต้นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเอาใจใส่และตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานที่จะได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและปลอดภัย มีสภาพชีวิตที่ดี ปราศจากความขัดแย้งอันจะทำให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนในการดำเนินงาน
บริษัทฯ ยังคงต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานต่อไป จึงได้มีแผนงานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น รวมถึงการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และลดต้นทุนการผลิต เช่น การนำเอาเศษวัตถุดิบที่ไม่ใช้จากกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์ สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือทำเป็นเชื้อเพลิงทดแทนเพื่อลดการใช้พลังงาน เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนด้วยแผนงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและโรงงาน อันจะเป็นการสร้างความยั่งยืนและการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องทำให้มีผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม และบริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยแนวคิดที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดทั้งแก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงาน และมุ่งพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้แข็งแกร่งยิ่ง ๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น เกษตรกร ผู้ให้การสนับสนุนด้านการค้า เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐทุกท่าน และสถาบันการเงินต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน และความเชื่อถือไว้วางใจที่ดีมาโดยตลอด โดยบริษัทหวังว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนที่ดีเช่นนี้ต่อไป
นายจำนงค์   วุฒิสมบูรณ์
กรรมการบริหาร