เกี่ยวกับพีซีเอฟ
Princess Foods Co.,Ltd
Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 16

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 16

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 26

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 36

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 46

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 56

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 56

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 56

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 71

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 84

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 94

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 94

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 94

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 108

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 108

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 108

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 108

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 141

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 158
สารจากคณะกรรมการบริษัท
วิสัยทัศน์
ประวัติองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการบริษัท
ธุรกิจของบริษัท
การวิจัยและพัฒนา
การประกันคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : เกี่ยวกับพีซีเอฟ : วิจัยและพัฒนา : งานวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
บริษัท ปริ้นเซสฟุ๊ดส์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง เพื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงมากขึ้น
ดังนั้น บริษัท ปริ้นเซส ฟูดส์ จำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ ด้วยการทำวิจัยเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ลดการใช้วัตถุดิบ ลดการใช้พลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GAP GMP HACCP และ ISO 9001:2008 ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะมีคุณภาพที่ดีสม่ำเสมอและปลอดภัยต่อการบริโภค งานวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท
การจัดเตรียมวัตถุดิบ เพื่อให้ได้มาซื่งปริมาณ คุณภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
Innovation R&D by PCF
การคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการสูงสุด
Quality Of Materials
การค้นหาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
Technology by PCF