เกี่ยวกับพีซีเอฟ
Princess Foods Co.,Ltd
Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 16

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 16

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 26

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 36

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 46

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 56

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 56

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 56

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 71

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 84

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 94

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 94

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 94

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 108

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 108

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 108

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 108

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 123

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 141

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/aboutus/menu.php on line 158
สารจากคณะกรรมการบริษัท
วิสัยทัศน์
ประวัติองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการบริษัท
ธุรกิจของบริษัท
การวิจัยและพัฒนา
การประกันคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : เกี่ยวกับพีซีเอฟ : การวิจัยและพัฒนา : งานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร
การวิจัยด้านการเกษตร
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาคุณภาพผลผลิตและความคุ้มทุนในการเพาะปลูกของเกษตรกร จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู้ในกระบวนการเพาะปลูกที่มีมาตรฐานมากขึ้น เพื่อลดปัญหาผลผลิตที่มีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ และลดทุนในการเพาะปลูกที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา อันเนื่องมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีการเกษตรในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบทางสภาพแวดล้อมจากการสะสมสารพิษและเกิดปัญหาความเสื่อสภาพของดินที่ปลูกพืช ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ได้คุณภาพและปริมาณผลผลิตลดลงตามระยะเวลาการเพาะปลูกและปัจจุบันระบบการจัดการปลูกพืชของบริษัทต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการส่งเสริมให้มีการทำแปลงสาธิตเพื่อศึกษาวิจัยหาทางออกที่เหมาะสมต่อทั้งเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการดินโดยการวิเคราะห์ดินและพืชเพื่อหาความเหมาะสมของปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยผลการทดลองที่ได้ จะนำไปปรับปรุงระบบการจัดการดินด้านความอุดมสมบูรณ์ และการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องต่อไป
โครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ปี 2551 มีดังนี้
  • โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในเขตจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการสนับสนุนทุนช่วยเหลือนักวิจัยจาก สวทช.เครือข่ายภาคเหนือ ระยะเวลาหนึ่งปี
  • โครงการความร่วมมือในการวิจัยเรื่องการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้กับการเกษตร ปีที่สอง ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  • โครงการพัฒนาชุมชนเกษตรอินทรีย์กับวิถีชีวิตพอเพียง ด้วยความตกลงร่วมมือสามฝ่ายระหว่างบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ดอยผาส้ม
ทดลองปลูกข้าว และพืชปุ๋ยสด
ทดลองปลูกข้าว และพืชปุ๋ยสด
ทดลองปลูกกระเจี๊ยบเขียว และพืชปุ๋ยสด
ทดลองปลูกกระเจี๊ยบเขียว และพืชปุ๋ยสด
ทดลองปลูกฟักทอง และพืชปุ๋ยสด
ทดลองปลูกฟักทอง และพืชปุ๋ยสด
   
การส่งเสริมด้านการเกษตร
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด มีนโยบายที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรภายในประเทศให้สามารถผลิตพืชผักและผลไม้ที่มีคุณภาพดีสม่ำเสมอและปลอดภัยต่อการบริโภคเป็นไปตามมาตรฐานการส่งออก รวมทั้งมีรายได้ที่ดีจากการเพาะปลูกและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จากนโยบายดังกล่าวบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร ดังนี้
  • สำรวจพื้นที่ และเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงดิน คัดเลือกพืชที่จะปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่และฤดูกาลนั้นๆ
  • จัดให้มีเจ้าหน้าที่การเกษตรด้านต่าง ๆ เข้าประจำในพื้นที่ปลูกเพื่อให้ความรู้ และช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ตามเป้าหมาย
  • จัดปัจจัยที่จำเป็นในการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรเป็นทุนยืม ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี อาหารเสริมพืช และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
กระเจี๊ยบเขียว
กระเจี๊ยบเขียว
  • จัดให้มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเพาะปลูกของเกษตรกรด้วยการจัดทำระบบมาตรฐาน GAP พืชในทุกแปลงปลูก
  • จัดให้มีการศึกษาวิจัย ปัจจัยต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการปลูกพืชของเกษตรกร ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน แร่ธาตุกับความต้องการของพืชโรค และปัจจัยการก่อโรคของพืช เป็นต้น
  • จัดให้มีระบบการเรียกคืน เพื่อเก็บทำลายภาชนะบรรจุสารเคมีอย่างถูกวิธี ป้องกันการปนเปื้อนและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
  • สนับสนุนให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีต่าง ๆ ด้วยใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ ในการปลูกพืช
มะเขือม่วง
มะเขือม่วง
ฟักทองญี่ปุ่น
ฟักทองญี่ปุ่น